U oblasti Lijeve Rijeke teku rječice  koje pripadaju slivu Morače: Rijeka,(izvire ispod Ivovika), koja se sastoji od: Lopatske rijeke i Kovačkog potoka (izvire ispod Raškovog Guvna i Planinice). Ispod Nožice, rječica se uliva u rijeku Kuckaju, koja izvire ispod Ptiča i teče prema Brskutu, po kome nosi ime u toku od tri kilometra, Nožica, a onda se u nju uliva rječica Brskut - praveći Malu rijeku, koja se, na Bioču, uliva u Moraču, čijem slivu pripada i Trebešica, koja izvire sa druge strane Ivovika. 

Sliv rijeke Tare, preko rječice Vrmoše, vodi u sam tok Tare, silazeći preko tijesnaca zvanog Grlo veruško. Kod uvira Veruše u Opasanicu, ispod samih Komova, stvara se rijeka Tara. To je oblast obilnih pašnjaka, sa mjestima : Veruša, Bukova Poljana, Kraljske Bare i Vranještica. Rijeka Drcka ima izvore pod samim Trešnjevikom i Ljubanom, i nakon uvira Vranještice u nju, kod Kraljskih Bara, uliva se u Taru kod Mateševa. Vode svuda ima u izobilju - hladnih vrela i potoka, koje sve prima sliv Tare.

 

Sa druge strane Komova, u vasojevićkom slivu Lima, sve veće doline imaju svoje rijeke, sa gustom mrežom potoka i potočića, koji se slivaju  u glavnu arteriju - korito rijeke Lima. Na potezu od Plava do Andrijevice, kao lijeve pritoke Lima ubrajaju se potoci: Brezojevički, Pepićki, Kruševački, Ulotinski i Murinska rijeka. Dalje, Velička rijeka (izvire ispod Čakora), Zorićka potok (izvire ispod Sjekirice), Piševska rijeka (izvire ispod Piševa) su desne pritoke Lima.
Rijeku Zlorečicu čine pritoke Perućica i Kuckaja. Mojanska i Desna rijeka, stvaraju Perućicu, koja se uliva u Kuckaju. Kuckaja izvire ispod Lipovice i Asanca, koja sa lijeve strane prima Perućicu. Ispod Lise i Trešnjevika izvire Kraštica. Ispod planina Bača i Lise izvire Gradišnica, koja duž atara sela Trepče nosi ime Trebačka rijeka.
U Donjim Vasojevićima, do Tifranske klisure, Lim prima Marsenića rijeku, Bistricu, Kaludarsku rijeku i, kod manastira Šudikove, Dapsićku, odnosno, Budimsku rijeku.

Milutin Osmajlić